[opublikował(a): Michał Stelmaszyk dnia 2021-03-30 08:41:48]

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-12-14   
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-08   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Treści niedostępne: 

1) Część plików nie jest dostępnych cyfrowo 2) Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

   Wyłączenia:

Treści oraz dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 •   
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe   

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Stelmaszyk.
 • E-mail: m.stelmaszyk@zopk.pl
 • Telefon: 774693550

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. ądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych mieści się w trzech lokalizacjach:
1. Siedziba Oddziału Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się przy ul. Reymonta 3, 46-034 Ładza.  Budynek ten w całości dostosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne poprzez dźwig osobowy i zaprojektowany na parterze węzeł sanitarny przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Obiekt pozbawiony barier architektonicznych i w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.
2. Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" z przyczyn technicznych (jest to stary budynek, niedostosowany do funkcji obiektu publicznego) nie jest w całości dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne. Dla osób niepełnosprawnych udostępniona jest kondygnacja parteru.
3.Siedziba Oddziału Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" z przyczyn technicznych (jest to stary budynek, niedostosowany do funkcji obiektu publicznego) nie jest w całości dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne. Dla osób niepełnosprawnych udostępniona jest kondygnacja parteru. Wykonany został podjazd dla osób poruszających się na wózku, który umożliwia wjazd do budynku. Na tej kondygnacji dostępny jest także węzeł sanitarny przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Do budynków ZOPK i wszystkich jego pomieszczeń dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:
TAB - przejście do następnej pozycji,
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
SPACJA - wybór pozycji,
ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji

Ułatwienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Strona internetowa Parku Krajobrazowego Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych posiada następujące ułatwienia:
odpowiedni kontrast,
moduł wyszukiwania,
wyróżniony kontrast odnośników.    

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności - wersja dostępna Stopka
Autor:Michał Stelmaszyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:Ireneusz Hebda
Data wytworzenia:2021-03-30 08:41
Wyświetleń:2166
Wersje artykułu
2021-03-30 11:12Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-03-30 11:05Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda
2021-03-30 10:54Zmodyfikowany przez: Ireneusz Hebda