Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Fundusze europejskie

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w partnerstwie z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country”

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn.

„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Termin realizacji projektu: do stycznia 2022 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. 

Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” 

Termin realizacji projektu: do kwietnia 2021 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.” 

Termin realizacji projektu: od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. 

Numer decyzji o dofinansowaniu: RPOP.05.01.00-16-0009/17-00 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska we współpracy z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje od kwietnia do października 2018 r. dwie operacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Województwo Opolskie 

w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn. 

„Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” 

Termin realizacji projektu: od lipca 2017 r. do grudnia 2019 r.

Realizatorem projektu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

 

 

  Beneficjentem projektu "Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny""

jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Projekt realizowany jest przez wojewódzką jednostkę organizacyjną - 

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w ramach

Osi projektowej: RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska

Działania RPOP.04.04.00 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny.